Vi behöver fler studieplatser i Nyland

Vårens blivande studenter planerar just nu var de vill studera efter studentex-amen. Får man en studieplats i Finland eller skulle det vara förnuftigare att söka studie-plats utomlands?

Det är naturligtvis viktigt för oss alla att motivera våra ungdomar att sträva efter si-na drömmar. Tyvärr har det blivit ännu svårare att få en studieplats i Finland. Bara en tredjedel av alla sökande får en studieplats vid en högskola eller ett universitet. De popu-läraste ämnena är fortfaran-de bland annat medicin, före-tagsekonomi och konst.

På arbetsmarknaden är det fortfarande brist på till exem-pel lärare i förskolor och kva-lificerad personal inom soci-al- och hälsovårdsbranschen.

I Finland börjar man stu-dera relativt sent och man studerar ganska länge. An-talet ungdomar med akade-misk utbildning är 41 procent mot 44 procent i andra OECD-länder. Brist på studieplatser har lett till en anhopning av ansökningar. I förra årets ge-mensamma elevantagning fanns det studieplatser för 48 000 medan antalet sökan-de var cirka 152 000.

Vi behöver studieplatser i hela landet, men situationen är särskilt oroväckande i Ny-land. Befolkningen i Nyland ökar snabbt men antalet stu-dieplatser har inte ökat i sam-ma takt. Även om 32 procent av de utexaminerade studen-terna kommer från Nyland, finns bara 24 procent av stu-dieplatserna vid yrkeshögsko-lor och 27 procent av studie-platserna vid universitet här. Det betyder att många nyländ-ska ungdomar fyller studie-platser i andra regioner i Fin-land eller åker utomlands för att studera.

År 2014 och 2015 var näs-tan två tredjedelar av dem som åkte utomlands från Ny-land. Allt fler av dessa stude-rande kommer inte att åter-vända till Finland.

Ur geografisk synvinkel är Finland ett stort land. Därför är det helt naturligt att studie-platser behövs inte bara i hu-vudstadsregionen utan ock-så i andra städer. När vi när-mar oss 2040-talet ökar be-folkningen emellertid bara i Nyland. Det betyder att ock-så allt fler arbetstillfällen bor-de finnas här.

Om allt fler fin-ländare i framtiden kommer att bo i Nyland, borde inte ock-så ett ökat antal studieplatser finnas här?I slutet av år 2019 lämna-de jag in ett skriftligt spörs-mål om detta problem till re-geringen, men ministerns svar var en stor besvikelse för mig. Finansiering till nya stu-dieplatser finns inte.

Finland behöver kunniga och välutbildade unga för att bygga framtiden för oss al-la. Utbildning av hög kvalitet måste vara en av våra högsta prioriteter. Vi har inte råd att driva våra ungdomar utomlands.

Beslutsfattarna och fram-för allt regeringen måste ta detta problem på allvar. Till-räckliga finansiella resurser måste reserveras för nya studieplatser.

HBL 13.2.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn