Pia Kauma – Samlingspartiet i Nyland

Jag ställer upp i valet till Vice President i OSSE.

Pia Kauma. Ingå hamn, 2018.

Nyländsk riksdagsledamot. Ekonomie magister och stadsfullmäktigeledamot i Esbo.
Flera års erfarenhet av ledningsuppdrag inom företagsvärlden. Mamma till fyra barn.

Smart penninganvändning, rimlig skattenivå och valfrihet. Investering i utbildning, natur och välmående av människor. Allt detta skapar grunden för våra barns framtid.

Jobb och utkomst

Det bör alltid vara mera lönsamt att jobba än att vara sysslolös. Nationens framgång bygger endast på arbete, företagsamhet och utbildning. Fackens alltför stora roll bör uppdateras i den föränderliga världen. Till exempel arbetslöshetskassorna kunde ha en större roll i att hjälpa arbetslösa hitta arbete.

Säkerhet

Beslutsfattarna bör sköta om att ingen behöver vara rädd. Klimatförändringen förutsätter välavvägda, kraftfulla beslut i samarbete med andra länder.

Ett gott liv
Var och en behöver få omsorg, vård och stöd, då det behövs. Mänsklighet och bra kvalitet är beslutsfattandets rättesnören. Ren natur, motion och alla slags kultur skapar välfärd.

Internationell dimension

Finland är en allt fastare del av Europeiska unionen och den globala gemenskapen. Vi bör aktivt vara närvarande vid alla de bord, där beslut som angår oss fattas och där man främjar västerländska, demokratiska värden.

Hållbara lösningar – Människan först

Om detta väckte några tankar hos dig eller du har något att fråga, så skicka meddelande till e-postaddressen pia.kauma@risksdagen.fi

 

ARTIKLAR

 

HBL INSÄNDARE 7.6.2021: Varför accepterar SFP stölden av Esbobornas skattepengar?

SFPs kandidat i kommunalvalet Nina af Hällström ”säger nej till skattehöjningar i Esbo” (Hbl 4.6.2021). Frågan är aktuell eftersom regeringens vårdreform i riksdagen är i slutskedet.

Esbos kommunalskattenivå är 18 procent. När reformen träder i kraft kommer drygt 13 enheter av skatteprocenten att överföras till välfärdsområdena och Esbos egen skattesats ska vara mindre än 5 procent. Med en så liten budget är det nästan omöjligt att organisera utbildning och all kvarstående service.

Den vårdreformsmodell som vi just nu behandlar i riksdagen rånar Esboborna på deras skattepengar och leder till att Esbo i framtiden kommer att vara beroende av statsanslag.

SFP sitter i regeringen. Varför accepterar SFP detta?

Riksdagsledamot (Samligspartiet)

Fullmäktigeledamot

Esbo

 

ARTIKEL I VÄSTRA NYLAND 17.11.2020

Som internationell valövervakare av OSSE i USA år 2020.

 

HBL 7.11.2020

 

HBL INSÄNDARE 12.2.2020: Vi behöver fler studieplatser i Nyland

Vårens blivande studenter planerar just nu var de vill studera efter studentex-amen. Får man en studieplats i Finland eller skulle det vara förnuftigare att söka studie-plats utomlands?

Det är naturligtvis viktigt för oss alla att motivera våra ungdomar att sträva efter si-na drömmar. Tyvärr har det blivit ännu svårare att få en studieplats i Finland. Bara en tredjedel av alla sökande får en studieplats vid en högskola eller ett universitet. De popu-läraste ämnena är fortfaran-de bland annat medicin, före-tagsekonomi och konst.

På arbetsmarknaden är det fortfarande brist på till exem-pel lärare i förskolor och kva-lificerad personal inom soci-al- och hälsovårdsbranschen.

I Finland börjar man stu-dera relativt sent och man studerar ganska länge. An-talet ungdomar med akade-misk utbildning är 41 procent mot 44 procent i andra OECD-länder. Brist på studieplatser har lett till en anhopning av ansökningar. I förra årets ge-mensamma elevantagning fanns det studieplatser för 48 000 medan antalet sökan-de var cirka 152 000.

Vi behöver studieplatser i hela landet, men situationen är särskilt oroväckande i Ny-land. Befolkningen i Nyland ökar snabbt men antalet stu-dieplatser har inte ökat i sam-ma takt. Även om 32 procent av de utexaminerade studen-terna kommer från Nyland, finns bara 24 procent av stu-dieplatserna vid yrkeshögsko-lor och 27 procent av studie-platserna vid universitet här. Det betyder att många nyländ-ska ungdomar fyller studie-platser i andra regioner i Fin-land eller åker utomlands för att studera.

År 2014 och 2015 var näs-tan två tredjedelar av dem som åkte utomlands från Ny-land. Allt fler av dessa stude-rande kommer inte att åter-vända till Finland.

Ur geografisk synvinkel är Finland ett stort land. Därför är det helt naturligt att studie-platser behövs inte bara i hu-vudstadsregionen utan ock-så i andra städer. När vi när-mar oss 2040-talet ökar be-folkningen emellertid bara i Nyland. Det betyder att ock-så allt fler arbetstillfällen bor-de finnas här.

Om allt fler fin-ländare i framtiden kommer att bo i Nyland, borde inte ock-så ett ökat antal studieplatser finnas här?I slutet av år 2019 lämna-de jag in ett skriftligt spörs-mål om detta problem till re-geringen, men ministerns svar var en stor besvikelse för mig. Finansiering till nya stu-dieplatser finns inte.

Finland behöver kunniga och välutbildade unga för att bygga framtiden för oss al-la. Utbildning av hög kvalitet måste vara en av våra högsta prioriteter. Vi har inte råd att driva våra ungdomar utomlands.

Beslutsfattarna och fram-för allt regeringen måste ta detta problem på allvar. Tillräckliga finansiella resurser måste reserveras för nya studieplatser.

Pia Kauma

Riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Esbo

Pia sosiaalisessa mediassa