Ennaltaehkäisevät seniorineuvolat saamassa vihreää valoa eduskunnalta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on linjannut mietinnössään, että eduskunnan käsittelyssä olevaan vanhuspalvelulakiin lisättäisiin uusi momentti ikääntyneen väestön neuvolatoiminnasta. Kirjauksen taustalla on kansanedustajien Veronica Rehn-Kiven (rk.), Pia Kauman (kok.) sekä Hanna-Leena Mattilan (kesk.) jättämät valtiopäivätoimet sekä aktiivinen työ valiokunnassa. Lisäksi Rehn-Kivi sekä Kauma ovat yhdessä jättäneet valtuustoaloitteen seniorineuvoloiden pilotoimisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Seniorineuvoloilla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joissa keskeistä ovat tietylle ikäluokalle kohdistetut suunnitelmalliset terveystarkastukset eläkkeelle jäämisen kynnyksellä eli noin 65 vuoden iässä. Tapaamisissa ikäihmisille tehdään laaja terveystarkastus, josta heidät tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Lisäksi tarkastuksessa kiinnitetään huomiota fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä elämäntapoihin.

Kansanedustajat ovat tyytyväisiä siihen, miten nopeasti heidän ajamansa hanke on edistynyt ja miten laajaa tukea yli puoluekenttien aloite on saanut.

”Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että valiokunta on ottanut lakiesityksen sisällön huomioon ja lisännyt yksimielisesti lakipykälään tekstin ikääntyvän väestön neuvoloista. Vaikka mietinnössä ei lakialoitteen tapaan velvoiteta hyvinvointialueita perustamaan seniorineuvoloita, on tämä ratkaiseva ja tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kun pystymme havaitsemaan sairaudet ajoissa, ja vähentämään ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta, terveet elinvuodet lisääntyvät sekä elämänilo ja toimintakyky paranevat. Samalla toimimme pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaasti. ” aloittaa Rehn-Kivi.

”Työelämästä eläkkeelle siirryttäessä vastuu omasta terveydestä jää kokonaan ihmiselle itselleen. Ja juuri siinä vaiheessa erilaiset sairaudet alkavat vaivata. Seniorineuvoloiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset ovat tärkeitä, sillä ne tavoittavat myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä muuten hakeutuisi terveystarkastuksiin. Tarkastuksissa on havaittu esimerkiksi piileviä sydän- ja verisuonisairauksia sekä diabetesta, joihin on voitu reagoida jo ennen oireiden esiintuloa tai pahenemista. On hienoa nähdä, että asiasta ollaan yhtä mieltä yli puoluerajojen ja että hanke edistyy.” jatkaa Kauma.

”Valiokunnan linjaus on tärkeä askel siinä, että ikäihmisten elämänlaatua parantavat seniorineuvolat saadaan käyttöön maanlaajuisesti. Raahen seudulla seniorineuvolat ovat olleet toiminnassa jo pidemmän aikaa. Ikäihmisten neuvola on tavoittanut Raahessa yhdeksän kymmenestä ikääntyneestä ja edistänyt merkittävästi heidän hyvinvointiaan ja terveyttään sekä tuottanut säästöjä kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen vähentyessä. Seniorineuvolat tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön koko maassa, sillä arvokas ja terve vanhuus kuuluu kaikille.” päättää Mattila.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi myös yksimielisesti lausuman, että hallitus selvittää hyviä toimintatapoja ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamiseksi koko maahan esimerkiksi ikäihmisten neuvolatoimintana. Vanhuspalvelulain toisen osan varsinainen käsittely eduskunnassa tapahtuu viikolla 25.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn