Riksdagsledamot vill ha svar om belyst väg

Samlingspartiets riksdags­ledamot Pia Kauma vill ve­ta när regeringen ska bevilja pengar för vägbelysning på stamväg 51, och hur regering­en tänker främja det intelli­genta vägavsnitt som plane­ras mellan Sjundeå och Karis.

Enligt Pia Kaumas skriftliga spörsmål skulle vägbelysning minska mängden olyckor på det vägavsnitt som nu saknar belys-ning, alltså mellan Sjundeå och Karis. Dessutom skulle vägbelys-ning främja de digitala projekt som planeras på avsnittet.

På stamvägen sker årligen en eller två olyckor som leder till dödsfall, kring femton olyckor som leder till personskador och ett fyrtiotal krockar med plåtska-dor som följd. Vägen är livligt tra-fikerad och speciellt mellan Sjun-deå och Ingå är trafikmängder-na så stora att behovet av vägbe-lysning också noterats av NTM-centralen. Enligt en uppskatt-ning som NTM-centralen har gjort skulle vägbelysning mins-ka antalet olyckor som leder till personskador till 0,414 olyckor med personskador per år.

Intelligent väg kräver belysningMed digitala projekt avser Kau-ma projektet Route 51, som siktar på att göra en del av stamväg 51 till en intelligent väg. Enligt Kau-ma är vägbelysning mellan Sjun-deå och Karis en förutsättning för att projektet ska bli av. Business Finland har nyligen beviljat pro-jektet finansiering för fyra måna-der. Statens teknologiska forsk-ningscentral VTT utreder nu till-sammans med många andra ak-törer hur ett digitalt projekt på vägavsnittet kunde förverkligas.

– Målet är att installera ny ga-tubelysning på de vägavsnitt som inte har belysning. I stolparna ska det finnas fiber eller trådlös kom-munikation och olika typs senso-rer. Dessutom ska det finnas tek-nologi som kan kommunicera med autonoma och semi-auto-noma fordon, sade senior scien-tist Tero Kiuru vid statens tekno-logiska forskningscentral VTT i en intervju i VN i september.

Projektet fick sin början i be-hovet av förbättrad trafiksäker-het på stamväg 51 i allmänhet och via belysning i synnerhet. Under hösten och våren gjordes en för-undersökning inom Kommuni-kationsministeriets projekt 5G Momentum. Förundersökning-en fick 60 000 euro i projektbi-drag.

Västra Nyland 17.11.2020

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn